ŠAMPIONÁTY v ČR

h
ttps://www.cmku.cz/data/dokumenty/1873-priloha-c.-1-k-zapisu-z-p-cmku-ze-dne-14.11.2019-(sumar- sampionatu).pdf?fbclid=IwAR1VGYsaQojQX0seZFJ3rJBUtWT_OucT5zVOKm-aP8OJ4b9GxO


MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY


1. Plemena, která se nepodrobují zkouškám z výkonu, musí psi těchto plemen získat
A) Ve třech různých zemích, od tří různých rozhodčích, čtyři čekatelství CACIB bez
ohledu na počet zúčastněných psů.
B) Mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a
jednoho dne. Toto období je chápáno následovně: např. od 1.ledna 2001 do 1.
ledna 2002.


2. Plemena, která se podrobují zkouškám z výkonu, musí psi těchto plemen získat
A) Ve dvou různých zemích a od dvou různých rozhodčích dvě čekatelství CACIB bez
ohledu na počet zúčastněných psů.
B) Mezi prvním a posledním CACIB musí uplynout minimálně období jednoho roku a
jednoho dne.
Pracovní psi:mezinárodní zkoušky pro záchranářské psy, národní zkoušky pro pracovní psy
a zkoušky IPO jsou jediné zkoušky z výkonu, které se uznávají.


FCI již nezasílá poštou potvrzení uděleného CACIB. Potvrzení je možné stáhnout z webu FCI u
výstav, kde jsou již udělená čekatelství CACIB potvrzena, počínajíc 1.1.2009.
Na webu www.fci.be v nabídkové liště klikněte na sekci „Results“. Otevře se další okno, kde
postupně v roletce vyberte:
1. rok výstavy (the year of the show)
2. zemi výstavy (the country of the show)
3. město výstavy (the city of the show)
4. datum výstavy (the date of the show)
5. skupinu FCI (the FCI group)
Potom si můžete stáhnout a vytisknout certifikát CACIB příslušného psa – najdete jej v seznamu
udělených CACIB dané skupiny (ikonka souboru pdf zcela vpravo, vedle jména psa).MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH A VETERÁN      NOVÉ TITULY


Poriadok pre udeľovanie titulu slovenský šampión šteniat      

Titul Slovenský šampión šteniat sa udeľuje:
1.Ak pes alebo suka získali 3x Veľmi nádejný 1 (VN1) v triede dorastu, minimálne od dvoch rozhodcov na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ na Slovensku.
2. Ak jeden z troch potrebných VN1 bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.
3. Jeden z troch potrebných VN1 sa môže nahradiť jedným CAJC, ak ho získal pes vo veku do 12  mesiacov. Tento CAJC sa už nemôže započítať do CAJC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy mladých.
4. Slovenský šampión šteniat neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. Neuvádza sa v preukaze o pôvode psa.

SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH


Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:
1. Ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov, na výstavách
pod záštitou SKJ na Slovensku.

2. Minimálne dve z troch potrebných čakateľstiev (CAJC/CAC) boli udelené na
medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB.

3. Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes
vo veku do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných
pre udelenie Slovenského šampióna krásy.

4. Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do
triedy šampiónov. Uvádza sa v preukaze o pôvode psa.


SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY

Slovenský šampión krásy sa môže udeliť:
I.

- Ak pes/suka získal 4 čakateľstvá CAC na medzinárodných, národnej, celoštátnych,
klubových alebo špeciálnych výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej
kynologickej jednoty (SKJ) na území SR.

- Potrebné CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach (výstavná
sezóna = kalendárny rok).

- CAC boli udelené aspoň dvomi rôznymi rozhodcami.

- Minimálne dve čakateľstvá CAC zo štyroch potrebných boli získané na
medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môžu byť získané na
medzinárodnej, národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave
usporiadanej pod záštitou Slovenskej kynologickej jednoty na území SR.

- Tri Reserve CAC môžu nahradiť len jeden CAC.

- Čakateľstvá CAC z medzinárodnej výstavy môže byť nahradený len tromi Res.
CAC z medzinárodných výstav.

- Nahradiť tromi Res. CAC možno len jedno čakateľstvo CAC.

- Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné
šampionáty.

II.
Pre pracovné plemená v zmysle nomenklatúry FCI (plemená, ktoré majú priznanie titulu
Interšampión = C.I.B. podmienené príslušnou skúškou z výkonu), je možné využiť aj
tento variant pre uznanie Slovenského šampióna krásy:
Slovenský šampión krásy sa môže udeliť, ak

Pes-suka získali 2 čakateľstvá CAC na medzinárodných, národnej, celoštátnych,
klubových a špeciálnych výstavách usporiadaných pod záštitou Slovenskej
kynologickej jednoty na území SR,

potrebné čakateľstvá CAC boli získané najmenej v dvoch výstavných sezónach
(výstavná sezóna = kalendárny rok)

čakateľstvá CAC boli udelené dvoma rôznymi rozhodcami

minimálne jedno čakateľstvo CAC z dvoch potrebných bolo získané na
medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie môže byť získané na
národnej, celoštátnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadanej pod
záštitou Slovenskej kynologickej jednoty

pes-suka úspešne absolvovali skúšku z výkonu, ktorá oprávňuje k vystaveniu
medzinárodného pracovného certifikátu pre zaradenie do triedy pracovnej na
medzinárodných výstavách a je skúškou pre prirodzenú prácu vzhľadom na
plemeno.

Nie je možné nahradiť jedno čakateľstvo CAC tromi res.CAC.

Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné
šampionáty.

K žiadosti o priznanie šampióna treba priložiť medzinárodný pracovný certifikát.ŠTATÚT PRE UDEĽOVANIE SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA PRÁCE        
   
Udelenie titulu Slovenský šampión práce je podmienené:
1. získaním 3x CACT, z toho minimálne 1x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na národných alebo špeciálnych klubových skúškach,

2. získanie čakateľstva potvrdia rozhodcovia formou osvedčenia o získaní CACT SR a zápisom do preukazu o pôvode,
3. po získaní potrebného počtu CACT pošle majiteľ psa alebo suky osvedčenia o získaní CACT a preukaz o pôvode psa (zahraniční majitelia fotokópiu PP) Slovenskej kynologickej jednote, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, ktorá vystaví diplom a získanie šampióna uvedie v preukaze o pôvode.
   
Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT:
1. Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných, národných alebo špeciálnych klubových skúškach z výkonu (ďalej len skúšky) konaných v SR, schválených v pláne kynologických podujatí príslušného zväzu v danom roku, na ktorých sa skúšajú disciplíny schválené FCI pre udeľovanie CACIT.

2. CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktorí absolvujú skúšky v I. cene, resp. získajú ocenenie výborný.
3. CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorí už titul Slovenský šampión práce získali.
4. Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na súťaž príslušným zväzom.

5. CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.

6. Na národných alebo špeciálnych klubových skúškach rovnakého druhu v jednom roku môže sa udeliť pre jedno plemeno len 1 CACT.
7. Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktorí sa umiestnili na druhom mieste v I. cene, môže rozhodca udeliť reserve CACT.
8. Reserve CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.
   

SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPION


1. Pes/suka musí byť držiteľom titulu Slovenský šampión krásy.
2. Po potvrdení titulu Slovenský šampión krásy, musí pes/suka 3x získať v triede
šampiónov titul CAC na šampionátových výstavách organizovaných pod záštitou
SKJ.

3. Čakateľstvá CAC boli udelené aspoň dvoma rôznymi rozhodcami.

4. Minimálne dve čakateľstvá CAC z troch potrebných boli získané na
medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB, ďalšie na medzinárodnej,
národnej, klubovej alebo špeciálnej výstave usporiadaných pod záštitou
Slovenskej kynologickej jednoty.

5. Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné
šampionáty.


SLOVENSKÝ VETERÁN ŠAMPION


1. Pes musí získat 3x Výborný 1 ve třídě veteránů na výstavách pod záštitou SKJ.
2. Výborný 1 musí být udělen minimálně dvěma různými rozhodčími.
3. Jedno ocenění V1 ze tří potřebných musí být získáno na mezinárodní výstavě
s udělováním CACIB, další na národních nebo speciálních výstavách.


PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SLOVENSKÝ VYSTAVNÝ ŠAMPIÓN        

  • Po potvrdení titulu Slovenský Grand šampión (vystavení diplomu), musí pes získať 6x čakateľstvo CAC na špeciálnych, klubových, národnej, celoštátnych alebo medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
  • Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od šiestich rozličných rozhodcov. Štyri zo šiestich čakateľstiev CAC musia byť získané na medzinárodných výstavách.

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU SUPER GRAND ŠAMPIÓN                    

  • Po potvrdení titulu Slovenský výstavný šampión (vystavení diplomu), musí pes získať 4x čakateľstvo CAC na špeciálnych, klubových, národnej, celoštátnych alebo medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
  • Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od minimálne 3 rozličných rozhodcov. Dve zo štyroch čakateľstiev CAC musia byť získané na medzinárodných výstavách.

PORIADOK PRE UDEĽOVANIE TITULU ŠAMPIÓN SKJ                                    

  • Po potvrdení titulu C.I.B. / C.I.E. Medzinárodnou kynologickou federáciou FCI (vystavení diplomu), musí pes získať 4x čakateľstvo CAC na medzinárodných výstavách pod záštitou SKJ na Slovensku.
  • Čakateľstvá CAC musia byť udelené v triede šampiónov od minimálne 3 rozličných rozhodcov.
  • Akceptované môžu byť len čakateľstvá CAC, ktoré neboli použité na iné šampionáty.


POLSKÝ JUNIOR ŠAMPION


Titul Polský šampion mladých může být udělen na základě 3x získaného titulu „Zwycięzca
Młodzieży“ od tří různých rozhodčích na výstavách, z čehož nejméně jedna musí být klubová
nebo mezinárodní, bez časového limitu.


POLSKÝ ŠAMPION


Certifikát CWC může získat pes, který obdržel ocenění výborný 1 v mezitřídě, ve třídě
otevřené, pracovní a šampionů. Tři CWC získané od tří různých rozhodčích, z čehož nejméně
jedno musí být získáno na výstavě klubové nebo mezinárodní, opravňuje k přiznání titulu
Šampion Polska. Podmínkou je, že mezi prvním a posledním udělením CWC musí uplynout
minimálně 6 měsíců.


POLSKÝ VETERÁN ŠAMPION

Titul Polský veterán šampion  může být udělen na základě 3x získaného ocenění výborný 1
ve třídě veteránů, od tří různých rozhodčích na výstavách, z čehož nejméně jedna musí být klubová
nebo mezinárodní, bez časového limitu.


POLSKÝ GRAND ŠAMPION

Pes musí mít přiznán titul Polský šampion.
Pro přiznání titulu Polský grand šampion musí získat 3x CWC ve třídě šampionů na výstavách mezinárodních
nebo na výstavách šampionů. Bez časového limitu.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.