Chcete se stát členem Jesenické pobočky?


1. Stačí vyplnit přihlášku a odeslat poštou nebo e-mailem na adresu předsedy pobočky.
2. Ke členství nezletilého je potřeba písemného souhlasu zákonného zástupce.
3. Přihlášku poté projedná výbor pobočky.
4. Po schválení přihlášky výborem pobočky předseda vyrozumí člena, který uhradí
    na  účet pobočky č. 2000543813/2010 členský příspěvek
ve výši 600 Kč,
    specifický
symbol 111, variabilní symbol vaše telefonní číslo.

5. Republikový klub vystaví po zaplacení členského příspěvku členský průkaz, který po obdržení
    na pobočku obratem zašleme.
   
Aktualizované seznamy členů se na celorepublikový klub zasílají čtvrtletně
a ihned po obdržení známek či průkazek zasíláme na vámi uvedené adresy.


Přihláška: pdf velka word velka     Evidenční list člena:  pdf velkaword velka


Poplatek pro přihlášky ke členství posílané těsně před výstavou
( a to  pouze z finančních výhod člena ) bude činit 1.000,- Kč.
Platí od data zveřejnění propozic výstavy na webu KCHK.


I
nformace pro členy Jesenické pobočky:
Jelikož už v roce 2018 se zvedl odvod Klubu za člena, členská schůze pobočky rozhodla o navýšení
členského příspěvku od roku 2020 na 600 Kč.
Členský přípěvek ve výši 600 Kč je třeba dle stanov uhradit do 31.1. pro daný rok,
 
pokud členský příspěvek nebude uhrazen, členství dle stanov zaniká.
knirac 4

Copyright © 2014. All Rights Reserved.